HOMEOPAATTI

EEVA

HURME

Luova prosessi

Mitä on homeopaattinen hoito?

Homeopaattinen hoito on hyvin kokonaisvaltaista: useimmiten ihmisen tuo vastaanotolle erilaiset fyysiset oireet.

Fyysisten oireiden ohella ongelmana voivat olla erilaiset ahdistukset, paniikkihäiriö, erilaiset tunneperäiset ristiriidat, masennus tms.

Tutkimalla ihmisen tilannetta ja etsimällä sopiva homeopaattinen lääkeaine voidaan henkilön omat parantavat voimat vapauttaa. Oireiden poistuessa myös kaikkinainen hyvinvointi lisääntyy.

Ihminen voimaantuu kaikilla tasoilla ja alkaa uudelleen hahmottaa itsensä tärkeänä osana kaikkeutta.

Minun tarinani

Olen saanut nelivuotisen klassisen homeopaatin koulutuksen Suomen Homeopaattisen lääketieteen instituutissa (nyk. Transformational School of Homeopathy Helsinki) ja valmistuin marraskuussa v 2000.

Klassisen homeopaatin koulutus on vaativaa opiskelua, jonka yhteydessä olen työstänyt omaa elämänkaartani. Homeopaatin tärkein työväline onkin oma keho ja sen tietoisuus.

Olen osallistunut ulkomaisiin jatkokoulutusseminaareihin Irlannissa ja Hollannissa Jan Scholtenin ja Rajan Sankaranin johdolla.

Hollantilainen lääkärihomeopaatti Jan Scholten on tutkinut kemiallista alkuainetaulukkoa homeopatian näkökulmasta ja kehittänyt alkuaineista lääkeaineita, joiden avulla voidaan edesauttaa ihmisen autonomian lisääntymistä.

Intialainen homeopaatti Rajan Sankaran on kehittänyt syvempään henkiseen itsetuntemukseen johtavan haastattelumetodin (ns Sankaran-method).

Energialääketiede

Homeopaattisen hoidon edetessä tapahtuu myös herkistymistä oman kehon viesteille sekä ympäröivälle energialle.

Voidaan puhua uuden ajan energialääketieteestä, jonka mukaan ihmisen tietoisuus ja tajunnantaso vaikuttaa hänen kehonsa tilaan kuten myös hänen ympäristöönsä.

Avainasemassa on ihminen itse: antaako hän suostumuksensa luovalle parantumistapahtumalle, haluaako hän auttaa kehonsa tervehtymistä oppimalla tiedostamaan sen lähettämiä viestejä.

Ihmisen alitajunta viestii myös unien välityksellä.
Tutkimalla unien symboliikkaa voi psyyken alueen tapahtumien tiedostaminen lähteä alkuun.

Homeopaattiset lääkeaineet stimuloivat alitajuntaa ja sitä kautta ihmisen unimaailmaa, joten unien välittämä informaatio näin saadaan apuvälineeksi ihmisen auttamisessa.

Muutos ja sen hyväksyminen

Sairauden edellyttämän muutoksen vastustaminen saa aikaan tilapäisen kriisin, jolloin kehon viisaus vie voiton ihmisen vanhoista mielikuvista.

Entinen vakiintunut rakenne elämässä rikkoontuu, jolloin tiedostaminen voi lisääntyä. Kun ihminen tulee tietoiseksi omasta kokonaisuudestaan, hän voi parantua.

Oireet auttavat ihmistä ymmärtämään muutoksen tarpeellisuuden. Elämä on jatkuvaa uudistumista sisätävä dynaaminen kehitysprosessi ja ihminen löytää vastaukset eri tasojen ongelmiinsa omasta itsestään.

Hinnasto

Ensimmäisen käynnin aikana tilannetta kartoitetaan laajemmin ja seurantakäynneillä tehdään tarvittavia muutoksia sekä seurataan edistymistä.

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin nimi:
Klassinen homeopaatti Eeva Hurme tmi, asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä:
Tmi  Klassinen homeopaatti   Eeva  Hurme
1629610- 9
Helsingiuksentie 63 A 2   08700  Lohja
hurmeeeva3@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin  kerättyjen tietojen  käsittelyn  tarkoitus  on henkilötietolakia noudattaen  asiakassuhteen  hoitaminen,   asiakasyhteydenpito  ja  palvelun  tuottaminen

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää  asiakkaalta  saatuja  seuraavia tietoja:
Nimi  ja  syntymäaika
Sähköpostiosoite  ja   puhelinnumero
Osoitetiedot
Muut  palveluntuottamista varten tarkoitetut   ja  asiakkaan  suostumuksella   kerätyt   ja hänen itsensä  antamat  tiedot.

Asiakas on itse vastuullinen tietojen oikeellisiudesta   ja niiden päivittämisestä  tarpeen mukaan.

Säännönmukaiset  tietolähteet

Rekisteri  ja  siinä  olevat  henkilötiedot   koostuvat  asiakassuhteen kautta  saaduista  asiakkaan  itsensä  ilmoittamista   tiedoista.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä  ei luovuta  asiakkaiden  henkilötietoja  ulkopuolisille  paitsi  viranomaistoiminnan  niin  edellyttäessä. 

Rekisterin  suojaus  ja henkilötietojen  säilytysaika 

Henkilötiedot  säilytetään  luottamuksellisina.   Henkilötietoja sisältävien manuaalien tietokanta  säilytetään turvallisessa ympäristössä  lukitussa tilassa,  johon  ei  ole  ulkopuolisilla  pääsyä.  Tietokoneella  käsiteltävien henkilötietojen  käsittely  on suojattu  asianmukaisilla  teknisillä  toimenpiteillä  kuten  henkilökohtaisin  käyttäjätunnuksin,  salasanoin  sekä  palomuurein. 
Rekisterinpitäjä sitoo  vaitiolovelvollisuus.

Vanhentuneet  ja tarpeettomat  tiedot  poistetaan pysyvästi  rekisteristä  ja tietokannoista. Henkilötietoja  säilytetään  vain  niin kauan kuin  se on tarpeen  tässä  tietosuojaselosteessa  määriteltyjen  henkilötietojen  käsittelytarkoitusten  toteuttamiseksi.
Asiakassuhteen loppuessa kaikki henkilötiedot tuhotaan  rekisteristä  ja tietokannoista  asianmukaisesti  ja  pysyvästi.
Kirjanpito- tai  muun  soveltuvan lain  velvoitteista johtuen  tietoja  voidaan joutua  säilyttämään  em.  ajanjaksoa pitempään.

Tietojen tarkistaminen,  oikaisu  ja poisto

Henkilöllä  on oikeus  tarkistaa  hänestä  tallennetut  henkilötiedot   ja  oikeus  vaatia  virheellisen  tiedon  oikaisua  tai  tietojensa  poistamista rekisteristä.  Lisäksi  hänellä  on oikeus   milloin tahansa  peruuttaa  suostumus  ja  kieltää  henkilötietojensa  käsittelyn  jatkaminen. 


Tarkastus-  ja  oikaisu/poistamispyynnöt   tulee  lähettää kirjallisena ja  allekirjoitettuna  rekisterinpitäjälle  joko  sähköpostitse   tai  postin kautta.